مرز بین واقعیت و دروغ

مرز بین واقعیت و دروغ

تحریف واقعی شامل محتویات غلط، گمراه‌کننده و دست‌کاری شده است و واقعیت را به‌گونه‌ای تحریف می‌کند که تشخیص مرز بین واقعیت و تخیل و یا واقعیت و دروغ را محو می‌کند. واقعیت‌های تحریف‌شده به تصورات از پیش داشته و سوگیری‌های تأییدی افراد متوسل می‌شوند و رویارویی با چنین بحث‌هایی را دشوار می‌کنند. تحریف واقعیت مثل داستانی است که واقعیت را با اطلاعات جعلی و دستکاری‌شده ترکیب می‌کند.  هدف از این کار عموماً ساختن روایتی جایگزین برای رویدادها جهت گمراه کردن مخاطب است. تحریف‌کنندگان واقعیت متعهد به ارزش‌های روزنامه‌نگاری از قبیل گزارشگری مبتنی بر واقعیت، دقت و بی‌طرفی نیستند و عمدتاً واقعیت را به‌گونه‌ای دست‌کاری می‌کنند که به دروغ‌شان مشروعیت ببخشد.