خبر جعلی

خبر جعلی قالب کردن دروغ‌های بی‌اساس در شکل واقعیت بە جامعە است. در این صفحه، درباره اینکه خبر جعلی چیست، چرا پرداختن به آن مهم است، ریشه‌های انتشار اخبار جعلی چیست و چگونه می‌توان خبر جعلی را شناسایی کرد، صحبت می‌کنیم.

خبر جعلی
حمله سایبری آزار آنلاین خبر جعلی تحریف واقعیت