فاطمه: مغالطه یعنی استفاده هدفمند از یک استدلال ضعیف برای درست نشان دادن حرفمان

فاطمه به زبان بلوچی درباره دو نوع مغالطه مشهور به نام‌های مغالطه «شیب لغزنده» و مغالطه «طلب مدرک از مخالف» یا «اگر راست می‌گویی، ثابت کن» توضیح داده است.