به کجا اعتماد کنیم؟

به کجا اعتماد کنیم؟

خبر جعلی، گسترش عمدی اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده، به هدف به بیراهه بردن یا گمراه کردن عموم است. خبر جعلی بیشتر تمایل دارد که از تیترهای نادرست اما احساسی به‌عنوان تله کلیک استفاده کند تا بتواند برای محتوای گمراه‌کننده، دستکاری‌شده یا جعلی خود جاذبه درست کرده و درنهایت تا حد امکان آسیب خود را به هدف موردنظر وارد کند. خبر جعلی می‌تواند باعث شود تا مخاطب حساسیت خود را نسبت به مسائل مهم ازدست‌داده و نسبت به اخبار درستی که از منابع مستقل  پخش می‌شوند بی‌تفاوت گردد.