هدف تهدیدهای آنلاین

هدف جمهوری اسلامی و بازوهای سایبری آن از تهدیدهای آنلاین، به سکوت کشاندن، منزوی کردن و بیرون راندن شهروندان از شهر اینترنت است.

کارتون از: مانا نیستانی