هدف مشترک تهدیدهای آنلاین

هدف مشترک تهدیدهای آنلاین

هدف مشترک تمام تهدیدهای آنلاین درنهایت، به سکوت کشاندن شهروندانی است که طرز فکر و سبک زندگی متفاوتی دارند.