شیرین عبادی: خبرهای جعلی باعث گمراهی می‌شود

شیرین عبادی، عضو کمپین «ما شهروندان دیجیتال»، معتقد است که این وظیفه هر کاربری است که از درستی اخباری که با دیگران به اشتراک می‌گذارد، مطمئن باشد.