مجید: تاثیر آزار آنلاین می‌تواند شبیه تاثیر آزار فیزیکی باشد

تجربه آزار آنلاین می‌تواند منجر به تجربه تهدیدهای فیزیکی و جانی شود.